Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Firma Produkcyjno – Handlowa „Amit” Irena Olędzka ul. Wigury 26,
05-091 Ząbki.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za
pośrednictwem formularzy i innych form kontaktu z Firmą Produkcyjno – Handlową
„Amit” Irena Olędzka, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec
Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych
zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie
i w celach wskazanych w treści tych zgód.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) Firmie Produkcyjno – Handlowej „Amit” Irena Olędzka ul. Wigury 26, 05-091 Ząbki,

b) podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na
potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

c) innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Firmę Produkcyjno – Handlową
„Amit” Irena Olędzka w zakresie usług informatycznych, księgowych lub
współpracujących
z Firmą Produkcyjno – Handlową „Amit” Irena Olędzka w ramach kampanii
marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie
umowy z Firmą Produkcyjno – Handlową „Amit” Irena Olędzka i wyłącznie zgodnie
z jego poleceniami.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po
jej zakończeniu w celach związanych z:
a) dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
b) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
c) archiwizacją dokumentacji związanej z przeprowadzonym akredytowanym kursem
IOD, w związku z wymaganiami ustawy prawo oświatowe,
d) dane dla celów marketingowych: – w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody;
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego – do czasu
trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
e) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania
przedmiotowej zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług
świadczonych Firmę Produkcyjno – Handlową „Amit” Irena Olędzka. W razie
niepodania danych osobowych Firma Produkcyjno – Handlowa „Amit” Irena Olędzka
nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na Panią/Pana wpływa.

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

2. Firma Produkcyjno – Handlowa „Amit” Irena Olędzka zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zawarcia z Firmą Produkcyjno – Handlową „Amit” Irena Olędzka umów
o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Biuletyn
Informacyjny, newsletter ”) zmieniona polityka wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest
Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział
umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku
gdyby zmiana Polityki skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Usługobiorca
będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.